Forretningsbetingelser

Selskabsstiftelse

Boligadvokat

Ægtepagt & testamente

Øvrige ydelser

1. Indledning
Disse forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, som Advokatfirmaet Hedehøj ApS, CVRnummer 42478962, påtager sig, medmindre andet er aftalt skriftligt.
Advokatfirmaet Hedehøj ApS er organiseret som et anpartsselskab, og alle advokaterne er
beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. I tillæg til
forretningsbetingelserne udøver vi advokatvirksomhed i overensstemmelse med de
advokatetiske regler, som kan findes på www.advokatsamfundet.dk, og retsplejelovens regler om
advokater.

2. Opgaven
Når vi påtager os en ny opgave, udarbejder vi et aftalebrev. Brevet fastslår vores forståelse af
opgaven, hvilket arbejde vi forventer at skulle udføre, hvilken partner og øvrige medarbejdere
der vil være tilknyttet sagen, honorarsatserne for de pågældende personer, om muligt et samlet
honorarskøn for opgaven. Vi skønner det samlede honorar i forhold til den forventede
arbejdsopgave. Hvis arbejdsopgaven ændres i takt med, vi kommer dybere ind i sagen, vil vi
orientere om de ændrede forudsætninger. I løbende kundeforhold og i mindre sager, hvor
kunden selv entydigt har beskrevet opgaven, eller i hastesager, kan dette fraviges.

3. Interessekonflikter
Vi påtager os ikke sager, som indebærer interessekonflikter mellem firmaets kunder. Før vi
påtager os en opgave, undersøger vi mulige interessekonflikter med eksisterende kunder. Hvis
en interessekonflikt opstår, henviser vi kunden eller kunderne til en anden advokat.


4. Identitetsoplysninger
Advokatfirmaet Hedehøj ApS er – på linje med andre advokatvirksomheder – omfattet af loven
om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Vi har derfor pligt til at indhente
og opbevare identitetsoplysninger. Dette gøres via e-signatur.
Søllerødgade 33, 2200 København N • CVR-nr. 42478962 • www.advokathedehoej.dk • www.godadvokat.dk

5. Honorar
Advokater må ikke kræve et højere vederlag for deres arbejde, end hvad der kan anses for
rimeligt. Vores honorar fastsættes på grundlag af en konkret vurdering, hvori bl.a. indgår hensyn
til;
• det anvendte tidsforbrug,
• hvem, der har medvirket til at løse opgaven,
• opgavens kompleksitet,
• om opgaven har nødvendiggjort en indsats under betydeligt tidspres,
• den betydning, opgaven har for dig,
• det ansvar, der er forbundet med at løse opgaven, og
• det opnåede resultat.
Vores honorar er eksklusiv relevante omkostninger og udlæg.
Den kan være vanskeligt at beløbsfastsætte et honorar, når vi modtager en opgave. Efter
anmodning afgiver vi gerne – og altid overfor forbrugere – et begrundet overslag og oplysning
om de forventede omkostninger og udlæg, ligesom vi så tidligt som muligt orienterer kunden,
hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige overslaget.

6. Betaling
Almindeligvis udsteder vi en faktura, når opgaven er afsluttet. Ved større eller længerevarende
opgaver afregnes salæret bagud hver måned, medmindre andet er aftalt.
Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato, og der tillægges moms efter de gældende
regler.

7. Forudbetaling
Vi forbeholder os ret til at afkræve forudbetaling for de udlæg og eventuelle opgaverelaterede
omkostninger, der skal afholdes som led i sagsbehandlingen til f.eks. rimelige rejse- og
opholdsudgifter, gebyrer, retsafgifter, skønsmænd, eller lignende, hvis sagens karakter efter
vores skøn nødvendiggør det.

8. Klientmidler
I det omfang vi modtager forudbetaling eller deponering af omkostninger, vil sådanne betalinger
blive betragtet som klientmidler, der skal indestå på en klientkonto, hvor tilskrevne renter (både
positive og negative renter) tilfalder kunden. Indeståender på klientkonti er omfattet af det
generelle loft på EUR 100.000 (ca. 750.000 kr.), som er fastsat i lov om en indskyder- og
investorgarantiordning for dækning i tilfælde af det kontoførende pengeinstituts økonomiske
Søllerødgade 33, 2200 København N • CVR-nr. 42478962 • www.advokathedehoej.dk • www.godadvokat.dk
sammenbrud. Dækningsloftet beregnes for det enkelte pengeinstitut pr. kunde og omfatter
kundens indeståender på egne konti, på separate klientkonti og på samleklientkonto.
Advokatfirmaet Hedehøj påtager sig intet ansvar for en kundens tab som følge af det
kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud.
Advokatfirmaet Hedehøj ApS har klientbankkonti i Jyske Bank. Hovedklientkonto er reg. 7312-
1051053. Tinglysningsafgifter skal indbetales til særskilt klientkonto: 5024-1540801.

9. Fortrolighed
Alle oplysninger, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolige,
medmindre det fremgår af omstændighederne, at de ikke er af fortrolig karakter.

10. Insiderhandel
Alle medarbejdere hos Advokatfirmaet Hedehøj ApS er omfattet af den gældende lovgivning om
forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel
med børsnoterede værdipapirer.

11. Anvendelse af vores rådgivning
Vores rådgivning er målrettet den konkrete opgave og må ikke anvendes til andet formål uden
vores udtrykkelige forhåndsaccept. Medmindre andet aftales, er vi alene ansvarlige i forhold til
kunden for den ydede rådgivning.
Kunden har ret til at anvende det konkrete skriftlige materiale, som vi har udarbejdet til brug for
en given sag, mens Advokatfirmaet Hedehøj har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre
immaterielle rettigheder til materialet.

12. Opbevaring af sager
Advokatfirmaet Hedehøj ApS fuldfører opgaven til dens naturlige afslutning, eller indtil kunden
anmoder om, at sagen afsluttes. Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse
med opgavens afslutning, og vi opbevarer sagsakter i mindst fem år fra fakturadato. Om
opbevaring, sletning, indsigt i data, mv. henvises i øvrigt til vores persondatapolitik på
www.advokathedehoej.dk og www.godadvokat.dk.

13. Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem en kunde og os, skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den
kompetente danske domstol.
Søllerødgade 33, 2200 København N • CVR-nr. 42478962 • www.advokathedehoej.dk • www.godadvokat.dk

14. Klager
På Advokatsamfundets hjemmeside kan læses om mulighederne for at klage. I tilfælde af en tvist
om salæret og/eller utilfredshed med en af vores advokaters adfærd, kan der klages over
salærets størrelse og/eller adfærd til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K,
eller via e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. Læs mere på
www.advokatnaevnet.dk.

15. Ansvar og forsikringsdækning
Alle advokater hos Advokatfirmaet Hedehøj ApS er omfattet af vores ansvarsforsikring og
garantiordning, som er tegnet hos HDI Gerling med policenr. 156-08654992-14008. Vores ansvar
omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste,
goodwill, image m.v., eller andre former for indirekte tab.
Vi hæfter ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere, som vi har henvist klienten til,
ligesom vi ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter aftale med
klienten har overladt dele af opgavens løsning til

anmeldelser

Det siger vores kunder

anbefaler
Med min bedste mening vil jeg anbefalede Advokatfirmaet Hedehøj. Daniella Hedehøj er dygtig og præcis advokat. Niki Salimian.
Niki Salimian
Niki Salimian
2021-03-13
anbefaler
Advokatfirmaet Hedehøj kan varmt anbefales. De har hjulpet mig igennem en del både i privat og erhvervs livet. Mvh. Alexander Vig. Vig Entreprise Aps
Alexander Vig
Alexander Vig
2021-01-20
anbefaler
Super professionel rådgivning hele vejen igennem. Det er en fornøjelse, at få en rådgivning, hvor stor tilstedeværelse, høj service, god sparring og vejledning er kendetegnet igennem hele forløbet. Jeg giver hermed de bedste anbefalinger og vil ikke tøve et sekund med at vælge dem igen såfremt jeg skal bruge juridisk bistand
Henrik Ingemand
Henrik Ingemand
2021-01-17
anbefaler
Vi kan varmt anbefale Daniella Hedehøj. Hun har hjulpet os med at købe ejerlejlighed, og har været hurtig, professionel og hjælpsom gennem hele processen. Desuden til en rigtig god pris :)
Kristina Miger
Kristina Miger
2021-01-14
anbefaler
Jeg har flere gange gjordt brug af Advokatfirmaet Hedehøjs professionelle og venlige rådgivning
Rasmus Schmidt
Rasmus Schmidt
2021-01-11
anbefaler
Daniella har hjulpet os godt og trygt igennem sommerhushandel. Hun har været hurtig til at svare, serviceminded, været super kompetent - og det hele til en fair pris. Jeg vil klart bruge hende igen og anbefale hende til andre! :)
Elsebeth Wegeberg Christensen
Elsebeth Wegeberg Christensen
2021-01-06
anbefaler
Vi kan varmt anbefale Daniella Hedehøj. Hun har lige hjulpet os med en ejendoms handel. Hurtig, effektiv, hjælpsom til en fair pris😃
Elena Harders
Elena Harders
2020-10-20
anbefaler
Mange tak til Daniella og Anna for jeres hjælp i vores boligkøb. I har været super kompetente, positive og serviceminded. Det er ikke sidste gang vi bruger jer ☺.
Michelle Olsen
Michelle Olsen
2020-05-29
anbefaler
Hurtig og kompetent håndtering af vores bolighandel - kan absolut anbefales.
Ingrid Nymann
Ingrid Nymann
2020-04-01
anbefaler
Daniella har været grundig og altid til at få fat på, da vi skulle igennem vores første huskøb. Hun har derudover rådgivet os i forbindelse med uoverensstemmelser ved vores salg af andelslejlighed - alt dette uden at tage ekstra for det. Hun er rar, imødekommende og yderst kompetent - og meget ordentlig. Hun får de varmeste anbefalinger herfra.
Stine Bleeg Stenderup
Stine Bleeg Stenderup
2020-02-26

Kontakt os uforpligtende